Blog

Waarom (g)een persbericht?

(Scroll down for English)

Dagelijks ontvangen journalisten en redacties honderden persberichten. Het overgrote deel belandt in de prullenbak. Het persbericht is dan ook lang niet altijd het beste middel om in het nieuws te komen. Vaker niét, dan wel zelfs. Kortom: tijd voor een update!

Klanten komen regelmatig bij ons met de vraag: “Wij willen een persbericht uitsturen, kunnen jullie ons daarbij helpen?” Zeker, heel goed zelfs. Om te beginnen zijn wij voorstanders van het zogenaamde “doel vóór middel-credo”. Een persbericht is een (communicatie)middel, geen doel op zich. Een doel is bijvoorbeeld; “de nieuwe campagne van mijn wijn- of foodmerk is in periode X bij afgebakende doelgroep Y ten minste 3x zichtbaar”.

Tijdens de inventarisatiefase van een nieuwe opdracht stellen wij daarom eerst een paar kritische vragen aan onze klant, om goed scherp te krijgen wat het achterliggende doel is. En of een persbericht hiervoor wel het juiste middel is. Dat doorvragen is hard nodig; onze klanten schakelen ons immers in om hun boodschap te verspreiden. En wij willen én kunnen in veel PR-en communicatietrajecten garantie op resultaat leveren, maar dan moeten de verwachtingen zeer helder zijn. Als wij inschatten dat iets niet gaat werken, omdat een verhaal niet relevant en/of nieuwswaardig genoeg is, bespreken we dat ook altijd met onze klanten.

Ook onze waardevolle perscontacten waar wij al vele jaren intensief contact mee hebben én een zorgvuldige relatie mee hebben opgebouwd, zitten NIET te wachten op informatie waar ze niets mee kunnen naar hun lezers. Ze verwachten van ons als PR-bureau, net als onze klanten, dat wij ons werk goed doen. En dat betekent: relevante content leveren en daaraan voorafgaand een goede inschatting maken welke informatie kans maakt op publicatie. Sluit een onderwerp van onze klant aan op een bepaalde rubriek van de desbetreffende krant, magazine of blog? Gelukkig kunnen wij die inschatting goed maken voor onze klanten; we hebben er -vanzelfsprekend- ervaring mee, weten hoe de redactionele kalenders van de diverse media lopen en we hebben veel persoonlijk contact met journalisten. Dan hoor je nog eens wat.

In 80% van de gevallen blijkt bij het doorvragen aan onze klanten dat er toch te weinig (of geen) relevantie en daarmee nieuwswaarde is voor het versturen van een persbericht. Dan stellen we een andere aanpak voor, want we gaan vanzelfsprekend voor de maximale kans op resultaat. Daarbij is PR is ook zoveel meer dan het uitsturen van een persbericht. En dat wordt helaas nog wel eens vergeten. Bovendien kost het maken (en versturen) van een goed persbericht behoorlijk wat tijd én dus geld. Iedereen kan een persbericht schrijven, máár een effectief persbericht schrijven en versturen: dat is andere koek.

Om wat voorbeelden te geven: het bepalen van de juiste invalshoek, een passende tone-of-voice, een inhoudelijk sterk thema, niet te commercieel (zeer matig gebruik van bijvoeglijk naamwoorden) , een stevige nieuws- en redactiecheck, het samenstellen van een goede perslijst, een fijne beeldselectie, netjes opgemaakt én vervolgens foutloos én op het beste moment versturen. Dat is écht een vak apart: ons mooie PR-vak!

Welke persberichten wat mij betreft dan overbodig zijn? Denk aan: de lancering van een nieuw wijnjaar (doen alle wijnmerken, ieder jaar weer…), een nieuwe verbeterde smaak of verpakking (says who?), een nieuwe advertentie, commercial óf app (te commercieel) en dus: GEEN PERSBERICHT! Waarom niet? Het is geen relevante informatie voor journalisten, de kans op publicatie is klein. En dus een te lage ROI. Tenzij je Apple of Unilever heet.

Wat je dan wel kunt doen om  aandacht te krijgen? De mogelijkheden zijn eindeloos, ik geef je met alle plezier advies. Bel me, mail me, app me 🙂

Anouk

***

A press release, why (not)?

Journalists and editors receive hundreds of press releases on a daily basis. The vast majority end up in the trash. A press release is by no means always the best way to get in the news. Most of the time it is not. In short: time for an update!

Clients often ask us: “We want to issue a press release, can you help us with that?” We certainly can, and quite well, actually. To start with, we are advocates of the so-called “goals before the means -creed”. A press release is a (communication) means and not a goal in itself. A goal could be: “the new campaign of my wine or food brand is seen by defined target group Y at least 3x in period X”.

During the survey phase of a new assignment, we therefore first ask our client a few critical questions to get a clear picture of the underlying goal. And to find out whether a press release is indeed the right tool for this or not. Asking in-depth questions is very necessary; after all, we are hired by our clients to spread their message. And we want and cán guarantee results in many PR and communication processes, but to do this, expectations must be very clear. If we believe that something will not work, because a story is not relevant or not newsworthy enough, we always discuss this with our clients.

Our valuable press contacts with whom we have been in close contact for many years and with whom we have carefully built a relationship, are also NOT waiting for information they cannot really offer to their readers, either. Like our clients, they expect us to do a good job as a PR agency!

And thus: making a proper assessment what information is likely to be published. And providing relevant content – a topic with thé perfect fit for a specific section of the relevant newspaper, magazine or blog? Fortunately, we can asses this properly for our clients; we – naturally- have experience with this, and know how the editorial calendars of the various media run. Also we have a great deal of personal contact with journalists, in this way, we know things that others may not.

In 80% of the cases, when we ask our clients in-depth questions, it turns out that there is not enough (or no) relevance and therefore news value to issue a press release. In that case, we propose a different approach, since we go for the best results. Besides, PR is so much more than just issuing a press release. And unfortunately, this is forgotten sometimes. In addition, writing (and issuing) a good press release takes quite a lot of time and therefore, money. Everyone can write a press release, but writing and issuing an effective press release is something completely different.

Some examples of this are: determining the right angle, the appropriate tone-of-voice, a strong theme, not too commercial (moderate use of adjectives), a solid news and editorial check, composing a good press list, a nice image selection, neatly formatted and then issue it error-free and at the best time. This is really an art in itself: our wonderful PR job!

Which press releases I believe do not have a function? Some examples: the launch of a new wine year (all wine brands do this every year…), a new improved flavour or packaging (says who?), a new advertisement, commercial or app (too commercial) and therefore: NO PRESS RELEASE! Why not? It’s -in general- not very relevant info’s for journalists and the chance that it will be published is small. And this means an ROI that is too low. Unless you are Apple or Unilever 😉

So what can you do to get attention? The possibilities are endless and it is my pleasure to advise you. Call me, email me, text me 🙂

Anouk