Blog

A-merken blijvend populair

(Scroll down for English)

Afgelopen voorjaar lanceerde marktonderzoeker IRI i.s.m. Foodmagazine hun jaarlijkse Merken Top 100. De supermarktomzet van de honderd grootste A-merken is in het afgelopen jaar (2017) met 2,6 procent gegroeid; de sterkste groei in negen jaar tijd.

A-merken presteren beter dan de huismerken die de omzet met 0,8 procent zag stijgen. IRI geeft aan dat de groei van huis- en B-merken zijn hoogtepunt heeft bereikt. Tijdens de crisis werden A-merken vooral voor de visite uit de kast getrokken, de consument van nu ‘trakteert’ zichzélf weer vaker op een A-merk.

De honderd grootste A-merken waren vorig jaar dan ook goed voor ruim 22 procent van de totale omzet van supermarkten. Dat komt neer op een bedrag van maar liefst 8,3 miljard euro.

De aantrekkende economie blijkt overigens niet de enige reden dat de consument weer vaker voor A-merken kiest. Wij belden Sjanny van Beekveld om opheldering te vragen.

Volgens haar zijn er meerdere redenen te noemen waarom A-merken in trek zijn:

  1. “De crisis is voorbij en de economie trekt aan. Dit geeft rust. Consumenten zijn simpelweg geneigd om te kopen wat ze lekker vinden, zonder rekening te houden met het prijskaartje.
  2. A-merken roepen nog altijd meer herkenning op bij de consument. Retailers spelen daarop in en gebruiken sneller én vaker A-merken in hun promotieacties.
  3. Door de beschikbaarheid van grotere (marketing)budgetten kunnen fabrikanten van

A-merken sneller inspelen op trends of voorkeuren met nieuwe innovaties, zoals de lancering van een nieuw product of nieuwe smaakvariant.”

PR-campagnes, goed gepositioneerde storytelling en influencer marketing maken dat A-merken eerder en langer blijven hangen in het hoofd van een consument. Waardoor, als de koopkracht het toelaat, de consument sneller voor het A-merk kiest dan voor een B- of huismerk.

A-merken staan bekend om hun goede kwaliteit en reputatie, waar B-merken en C-merken vaak mindere naamsbekendheid hebben en meer value-for-money bieden. Ook voor supermarkten is het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen A en B-merken. A-merken dienen tevens als lokkertje om de consument naar de winkel te krijgen, waar private labels weer belangrijke producten zijn met de een aanzienlijke marge voor de supermarkt zelf.

Melanie

***

A-brands are increasingly popular and this is why

Last spring, market researcher IRI and Food magazine launched their annual Brands Top 100. The supermarket turnover of the hundred largest A-brands grew by 2.6 percent in the past year (2017); the strongest growth in nine years.

A-brands perform better than private labels, which saw an increase in turnover of 0.8 percent. IRI indicates that the growth of private labels and B brands has reached its peak. During the crisis A-brands were mainly presented to guests; today, consumers treat themselves to an A-brand more often again.

Last year, the one hundred largest A-brands also accounted for more than 22 percent of the total turnover of supermarkets. This means an amount of no less than 8.3 billion Euros.

Incidentally, the economy picking up is not the only reason consumers choose A-brands more often. We called Sjanny van Beekveld to explain this phenomenon.

According to her, there are several reasons why A-brands are popular:

  1. “The crisis is over and the economy is picking up. This provides peace of mind. Consumers are simply inclined to buy what they like, without taking the price tag into account.
  2. A-brands still evoke more recognition in the consumer. Retailers respond to this and use A-brands in their promotion campaigns more easily and more often.
  3. Because of the availability of larger (marketing) budgets, manufacturers of A-brands are able to respond more quickly to trends or preferences with new innovations, such as the launch of a new product or flavour.”

PR campaigns, well-positioned storytelling and influencer marketing cause A-brands to linger in consumers’ minds earlier and longer. As a result, consumers choose the A-brand more easily than a B-brand or a private label if their purchasing power permits it.

A-brands are known for their good quality and reputation, whereas B-brands and C-brands often have less brand recognition and offer more value-for-money. For supermarkets, too, it is important to find the right balance between A and B brands. A-brands are also used as bait to lure the consumer into the store, where private labels, in turn, are important products with a considerable margin for the supermarket itself.

Melanie