Blog

PR nieuwe stijl: paid, earned, shared & owned

(Scroll down for English)

Waar een traditioneel PR-bureau voorheen vooral persberichten uitstuurde en redactionele haakjes probeerde te ‘pluggen’ bij redacties, werken professionele PR-bureaus met een geintegreerd model. De ‘good old’ free publicity (earned media) is hierin vaak nog wel het uitgangspunt van een campagne, maar het maakt steeds meer onderdeel uit van een geïntegreerde aanpak, met als doel: meer bereik en impact voor onze opdrachtgevers.

Daarom werken ook wij veel met het PESO-model; wat staat voor Paid, Earned, Shared & Owned.

PR omvat nou eenmaal veel meer dan alleen ‘Pers Relaties’ en het nieuws halen voor opdrachtgevers. Uiteraard doen we dat ook nog wel, maar een 100% ‘earned’ georiënteerde aanpak blijkt lang niet altijd effectief. PR blijft, hoe je het ook wendt of keert, een lange termijn investering. En daarin zit voor opdrachtgevers soms ook een lastigheid. Want earned aandacht is er niet zomaar; het vergt tijd, de juiste (en oprechte) benadering en een zeer gedegen aanpak waarbij het resultaat een optelsom is van meerdere acties.

In de drinks, food & wine sector is het bovendien steeds moeilijker om je als merk te onderscheiden. De kwaliteit van het aanbod stijgt explosief, de markt verandert snel én de concurrentie van A-merken onderling, maar ook met huismerken, is groot. Daarbij wordt de tradionele scheidslijn tussen redactie en commercie steeds dunner. Als PR bureau zijn we steeds vaker de aanvoerder of regisseur van een volledige (365-graden) campagne, waarin earned, owned en paid samenvloeien. En waardoor we als bureau ook veel vaker directe samenwerkingen met relevante media aangaan voor onze opdrachtgevers.

De basis voor een Integrated campagne is nog steeds een authentieke, nieuwswaardige boodschap. Waarbij je met aansprekende content ook nog eens zichtbaarheid creëert via je eigen óf ‘owned’ kanalen (o.a. website, social media, nieuwsbrief). Die zet je extra kracht bij met ‘paid media (Google adds, SEO, Instagram advertenties, maar ook: een betaalde samenwerking met influencers, (online) magazine) . Als de PESO-mix zorgvuldig is uitgedacht, worden consument fans, schrijft de media artikelen en wordt er over je merk gesproken op social media.  En dan kom je weer terug bij verdiende (earned) aandacht.

Een van mijn favoriete bezigheden in een nieuw project is het uitdenken van ideeën en concepten, binnen die PESO-formule. Zodra ik weet wat een klant met zijn nieuwe project, product of campagne wil bereiken, ga ik – samen met team en klant- tijdens een brainstorm aan de slag met de beste insteek en content. Centrale vraag voor mij is dan: wat zit er in het DNA van het merk, product of dienst, waardoor het bijzonder óf anders is. Dat zit ‘em namelijk bijna nooit in een nieuwe smaak, verpakking of jaargang, maar veel vaker in (maatschappelijke) relevantie. Consumenten willen steeds vaker antwoord op de vraag ‘waarom’ ze een product of merken zouden moeten kopen. En dat antwoord, dét is de sweet spot van veel merken, waar wat mij betreft nog veel meer kansen liggen voor kleine en grote merken.

Meer weten, verder van gedachten wisselen óf een brainstormsessie plannen?

Neem contact met ons op.

Anouk

***

Integrated PR: paid, earned, shared & owned.

Where traditional PR agencies mostly used to issue press releases and tried to “plug” editorial angles in editors’ offices, professional PR agencies today use an integrated model. Although ‘good old’ free publicity (earned media) is still often the starting point of a campaign, it increasingly forms part of an integrated approach with the aim: more reach and impact for our clients.

That is why we often use the PESO model; which stands for Paid, Earned, Shared & Owned.

PR simply consists of much more than just ‘Press Relations’ and getting clients in the news. Of course we still do this too, but as it turns out, a 100% ‘earned’ oriented approach is not for every client or story the most effective approach. Whichever way you look at it, PR remains a long-term investment. And this is also what makes it difficult for clients. Because earned attention does not happen just like that; it takes time, the right (and sincere) approach and a very thorough strategy in which the result is the sum of several actions.

Besides, in the drinks, food & wine business it is increasingly difficult to distinguish yourself as a brand. The quality of the supply is improving explosively, the market is changing fast and there is a great deal of competition between A-brands themselves, and also with private labels. In addition, the traditional line between editorial and commercial content is becoming thinner. As a PR agency, we increasingly act as a external brand manager that is in the lead for a full (365 degrees) campaign, in which earned, owned and paid media meet. As a result of which we, as an agency, also more often enter into direct collaboration with the relevant media for our clients.

The starting point for an integrated campaign is still an authentic, newsworthy message. In which you, besides compelling content, also create visibility through your own or ‘owned’ channels (such as website, social media, newsletter). These are reinforced using ‘paid media (Google adds, SEO, Instagram advertisements, but also: a paid collaboration with influencers, (online) magazine). If the PESO mix has been devised carefully, consumers become fans, the media write articles and your brand is discussed on social media. And that takes you back to ‘earned’ attention.

One of my favourite activities in a new project is devising ideas and concepts within the PESO formula. As soon as I know what a client wants to achieve with his new project, product or campaign I get started, together with my team and client, with the best angle and content in a brainstorm session. The key question for me at that point is: what is ít in the DNA of the brand, product or service that makes it special or different? Because the difference hardly ever lies in a new flavour, packaging or volume, but much more often in (social) relevance. Consumers increasingly want an answer to the question ‘why’ they should buy a product or brand. And that answer is the ‘sweet spot’ of many brands, where, as far as I am concerned, there are many more opportunities for small and large brands.

Like to know more, exchange ideas or plan a brainstorm session?

Contact us.

Anouk